!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
草草影院国产最新线路
地区:动画
  类型:红薯电影网
  时间:2022-08-19 03:19:30
剧情简介
[草草影院国产最新线路]

南哥为了下乡扶贫,射手ஐ ✎ぱひ无法照顾妻女;没时间考职草草影院国产最新线路称。他指出上头的▶扶贫计划不切实际,射手ஐ ✎ぱひ得罪许多人,ஐ ✎ぱひ还被人举报受贿要接受调查👹…👹…

89147次播放
2284人已点赞
584人已收藏
明星主演
邊紅妝
〃歇斯底里的哭一场
也仅有海绵宝宝ゝ使我欢乐
最新评论(892+)

吴卫国

发表于1分钟前

回复 😁,😝,😊,😓,😡,最后还要注意,影评与观后感完全不同,影评更加客观,而观后感是完全主观的东西。😌,👩,👷,😲,😗, 


冷眸含黛

发表于1分钟前

回复 😌,😋,😊,😆,😧,我们都没有错。我们不用再羞愧了。我也会梦到你。喜欢上了😒,😛,😁,😌,👽, 


雁枫

发表于9分钟前

回复 😈,😗,😮,😨,👴,演员具有一种引人陶醉于艺术的力量。😘,😭,😍,👱,😱, 


草草影院国产最新线路
热度
175632
点赞

友情链接: