!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
日本不卡au
地区:金钟国
  类型:老湿影院
  时间:2022-04-24 08:15:59
剧情简介

原来藤井在无数无人借阅的图书的书签上 ,水果写下藤井树的字样。因而阿树的学妹们认日本不卡au为定是某个深爱着她的男生写下的 ,水果觉得非常浪漫和羡慕。学生中甚至有个游戏名叫 :“寻找藤井树”🍓 。阿树连忙解释是藤井在写自己的名字 ,然而真是这样的吗?

15372次播放
1425人已点赞
462人已收藏
明星主演
杨英杰
吴欢
林叶亭
最新评论(214+)

雷有辉

发表于7分钟前

回复 😖👧😴😗😝韩慧正读大学的儿子大伟一直不肯原谅父亲不先去救他,韩慧心里很苦,震后灾区每个人都有各种心理阴影,北方援建方某市邀请奋战在重建前线的灾区干部来北方疗养,韩慧母子找到了李振河家,正赶上给李振河的母亲过八十大寿,韩慧母子深情的献上一首羌族歌曲。大伟也有所触动。😢😰😶😭😫


嫣然

发表于9分钟前

回复 😵😧😶😤👸😴👧😃👹😇


黄宝欣

发表于5分钟前

回复 😬👸😎😅👺Sugar(曾淑雅饰)和Candy(崔碧珈饰)是当红PG,善于用手段得到男人的好处,在一次富豪饭局认识了银行家Vincent(陆骏光饰),二人因先后与他发展而反目,事后竟发现Vincent一个不可告人的秘密。😑👳😜👻😥


日本不卡au
热度
719397
点赞

友情链接: