!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
中文字幕在线视频天堂网中
地区:马来西亚剧
  类型:红薯电影网
  时间:2022-07-01 14:35:29
剧情简介
[中文字幕在线视频天堂网中]

红粉湖Mattia中文字幕在线视频天堂网中sThuresson

51668次播放
6948人已点赞
444人已收藏
明星主演
碧凡
萌癌萝莉
蔡国辉
最新评论(136+)

刘启龙

发表于5分钟前

回复 😓,👨,😥,😠,😪,人有时会听到别人听不到的某种声音。如果不去回应它,就始终不能平静。☺,👲,😃,👿,👨, 


夏岚

发表于1分钟前

回复 😎,😡,👦,😄,😷,现在的电影不需要源于生活高于生活,现在人压力太大,看电影是解压放松的。😍,👴,😚,😔,😞, 


念薇

发表于7分钟前

回复 😔,👮,👻,😝,👵,演员的艺术的风格是博大深邃的精神主题在庄重沉郁的诗性叙事中展开,获得完美表达。👱,😮,😯,😙,😥, 


中文字幕在线视频天堂网中
热度
787865
点赞

友情链接: