!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
食色sslife
地区:危地马拉剧
  类型:红薯电影网
  时间:2022-07-04 16:41:06
剧情简介
[食色sslife]

《大明宫》♥♫♪将重现这座雄伟宫殿的▶原貌;同时还将还原一个食色sslife动人的▶时代,生肖ஐ ✎ぱひ这个时代拥有最浪漫的▶皇帝 、生肖😀最妩媚的▶女人  、😀最杰出的▶诗人 、😀最惊世骇俗的▶爱情👹…👹…

71895次播放
2791人已点赞
972人已收藏
明星主演
在该忘悼你的时候我会忘
王丽
蔡振业
最新评论(823+)

我的快樂來自于妳。

发表于5分钟前

回复 😒,😑,😧,😬,😔,太可爱了😎,😝,😂,😴,😡, 


觅荷

发表于4分钟前

回复 👺,😑,😗,😘,😞,你真的好会拍这个片没有你不行😷,😳,😈,😊,👵, 


段湘林

发表于6分钟前

回复 👽,👽,😞,😫,😚,我把表演也归在此处,是因为谈论演员的表演,肯定是与他所饰演的人物分不开的。😄,👷,😂,😔,😥, 


食色sslife
热度
155641
点赞

友情链接: