!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
冰河世纪4国语版百度影音
地区:越南剧
  类型:红薯电影网
  时间:2022-07-01 15:21:00
剧情简介
[冰河世纪4国语版百度影音]

能够看懂别人内心想法的▶秀民(秦久饰)活在安静的▶一个人圈子里,地球之盐ஐ ✎ぱひ性格冰河世纪4国语版百度影音忧郁,地球之盐ஐ ✎ぱひ突然有一天,ஐ ✎ぱひ智商高达180的▶活泼少女贤真(朴宝英饰)出现在他面前 。自从两个人第一次相遇后,ஐ ✎ぱひ秀民的▶生活就开始闹腾起来 。

94979次播放
9724人已点赞
716人已收藏
明星主演
李珍珍
夜舞灬倾城
魔法小仙子
最新评论(946+)

蔡景风

发表于4分钟前

回复 👶,😐,😊,😒,😜,别那么墨墨迹迹 也别tm拖拖拉拉 快一点 再爽一点!😡,😗,👵,😏,😱, 


冬儿

发表于9分钟前

回复 👽,😡,👹,😠,😳,想推荐给感兴趣的小伙伴,如果不是你的菜,倒也不用勉强自己!👿,👧,😣,😑,😜, 


邵彩云

发表于5分钟前

回复 😏,👽,😆,😝,😳,太可爱了😚,😑,😬,😵,☺, 


冰河世纪4国语版百度影音
热度
161155
点赞

友情链接: