!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
草草伊人
地区:瑞士剧
  类型:红薯电影网
  时间:2022-08-19 10:05:48
剧情简介
[草草伊人]

要说这个世界上最没有责任感的▶家伙  ,去死ஐ ✎ぱひ史莱克是第二 ,去死ஐ ✎ぱひ没人敢称自己是第一👹…👹…想让这只混身都散发着沼泽臭气的▶绿色草草伊人妖怪担负一个国家的▶命运?简直比做梦还难,ஐ ✎ぱひ他巴不得在沼泽地里过一辈子与世无争的▶日子呢。可是当史莱克与菲奥纳公主相爱并成亲之后,ஐ ✎ぱひ成为“遥远王国”的▶统治者似乎就成了他必须要面对的▶未来了 。然而让史莱克想不到的▶是,ஐ ✎ぱひ这一天会来得这样早 。

83715次播放
8356人已点赞
532人已收藏
明星主演
我是脆弱不是瘦弱
曹昌永
冰萍
最新评论(596+)

甜美悠

发表于6分钟前

回复 😢,😝,😄,😅,😏,老戏骨演的好似乎理所当然,而演员首次触电,她整个状态的松弛跟自然是我万万没想到的!😙,😵,😂,👶,😒, 


尹敏

发表于6分钟前

回复 👮,☺,😨,😎,😜,大部分角色,剧情设置,台词都带着刻板印象以及大大的脸上写着不接地气四个大字。😲,😑,😭,☺,😫, 


刘俊鸣

发表于2分钟前

回复 💀,😤,😏,😰,😍,人有时会听到别人听不到的某种声音。如果不去回应它,就始终不能平静。😑,☺,😠,😲,👵, 


草草伊人
热度
185543
点赞

友情链接: