!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
欧美人伦禁忌.5
地区:尼泊尔剧
  类型:红薯电影网
  时间:2022-08-17 01:08:12
剧情简介
[欧美人伦禁忌.5]

在那里,科学ஐ ✎ぱひ他们两人遇到了女孩光 ,科学ஐ欧美人伦禁忌.5 ✎ぱひ她说 :“几年前 ,ஐ ✎ぱひ我在这个森林里见过久美。”为什么纯和久美要来这里?

97323次播放
5515人已点赞
519人已收藏
明星主演
蔡立辉
雨天的心玖
怜云
最新评论(936+)

毕丽萍

发表于4分钟前

回复 😬,😁,😍,😙,😐,演员盛满了对人世沧桑的眷恋之情,保存了一份难得的温馨。😃,👩,😰,😬,👴, 


盼兰

发表于9分钟前

回复 😘,😷,😉,😰,😆,老戏骨演的好似乎理所当然,而演员首次触电,她整个状态的松弛跟自然是我万万没想到的!👿,😓,😘,😃,😂, 


妳說我對妳只是習慣。

发表于9分钟前

回复 😫,😰,😍,😚,😆,想推荐给感兴趣的小伙伴,如果不是你的菜,倒也不用勉强自己!😪,😝,😀,😈,😄, 


欧美人伦禁忌.5
热度
162221
点赞

友情链接: