!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
真人视频a在线观看
地区:梵蒂冈剧
  类型:红薯电影网
  时间:2022-07-17 09:17:37
剧情简介
[真人视频a在线观看]

一颗彗星掠过地球后 ,猛鬼ஐ ✎ぱひ几乎所有地面上的▶人类都被蒸发了 ,猛鬼ஐ ✎ぱひ只留下衣服鞋子和红色的▶灰烬 ,ஐ ✎ぱひ只有在地下或是金属房子里人没有受到辐射真人视频a在线观看幸存下来 。而这其实是某国军方借彗星之名进行的▶一次生化武器实验,ஐ ✎ぱひ地面上还有其他人因为受到的▶辐射较为轻微而幸存 ,ஐ ✎ぱひ但是他们已经变异成为恐怖的▶食人僵尸。那些军方人员迫切需要正常人的▶血清来阻止身体发生的▶可怕变异,ஐ ✎ぱひ于是  ,ஐ ✎ぱひ一场变异人和正常人之间的▶大战开始了👹…👹…

24752次播放
2582人已点赞
881人已收藏
明星主演
凡之
践踏爱慕
蔡燕青
最新评论(357+)

月下瑹歌

发表于4分钟前

回复 😕,😟,😐,😏,😬,非常不错,这个影片值得一看,百看不厌~😪,😃,😴,😲,😠, 


妙海

发表于4分钟前

回复 👶,😳,😒,😅,👻,画面还是美哭。四星的原因在于,可能我已经没有那么上头了。😖,😨,😉,😧,😋, 


映之

发表于7分钟前

回复 😴,👩,😍,😬,😳,最后还要注意,影评与观后感完全不同,影评更加客观,而观后感是完全主观的东西。👹,👲,💀,😕,😛, 


真人视频a在线观看
热度
533839
点赞

友情链接: