!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
啵乐腐味满满野画集
地区:大陆剧
  类型:红薯电影网
  时间:2022-07-08 05:44:59
剧情简介
[啵乐腐味满满野画集]

影片的▶主人公是朝鲜时代学习孔孟之道,唐山ஐ ✎ぱひ后变成当代最负盛名的▶淫乱小说作家的▶书生金润抒(韩石圭饰) 。虽然他是朝啵乐腐味满满野画集鲜时代最有名的▶作家 ,唐山ஐ ✎ぱひ但胆小怕事。他的▶弟弟因卷入党派之争受到严刑拷打,ஐ ✎ぱひ但他对弟弟的▶哀求无动于衷。有一天,ஐ ✎ぱひ王妃正彬(金珉廷饰)委托他抓犯人。她怀疑自己珍藏的▶画是假的▶。从此他的▶人生发生了微妙的▶变化 。

55546次播放
2232人已点赞
544人已收藏
明星主演
起sι尐ㄝ‰
也仅有海绵宝宝ゝ使我欢乐
青涩的爱,注定没有结局
最新评论(614+)

、残疾

发表于9分钟前

回复 💂,😇,😗,😈,💂,演员这段镜头的运用对于表现影片主题起到了很大的渲染和深化作用。😚,😍,😗,😈,😫, 


慕晴

发表于8分钟前

回复 😜,😈,😒,😅,😤,影片中的女角色都好有魅力!不过演员演的角色总有些放不开的感觉。😲,😌,😕,😛,😰, 


鲍秋菊

发表于6分钟前

回复 😈,😗,👳,😔,😉,整部影片叙事流畅,没有拖泥带水之感,镜头与镜头,场景与场景之间衔接的自然灵活。👴,😜,😊,👺,😌, 


啵乐腐味满满野画集
热度
619541
点赞

友情链接: