!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
小罗莉99福礼吧
地区:柬埔寨剧
  类型:红薯电影网
  时间:2022-08-20 13:27:29
剧情简介
[小罗莉99福礼吧]

乾隆元年万寿节,夺包奇兵ஐ ✎ぱひ乾隆爷于圆明园赐奕百官,夺包奇兵ஐ ✎ぱひ发现翰林院棋待诏施襄夏及其同门师兄范西屏才是真正的▶棋坛高人。乾隆知道施襄夏与他下成平小罗莉99福礼吧局 ,ஐ ✎ぱひ是为了顾及他皇帝的▶龙颜圣面 ,ஐ ✎ぱひ而施襄夏与范西屏孰高孰低 ,ஐ ✎ぱひ乾隆想安排一场对弈看个究竟 。乾隆的▶旨意颁出,ஐ ✎ぱひ谁曾想范西屏接旨后抗旨不尊 ,ஐ ✎ぱひ为躲避朝廷缉拿逃出京城 ,ஐ ✎ぱひ一路隐姓埋名绕道回乡,ஐ ✎ぱひ途径汴州城时,ஐ ✎ぱひ引出一段故事 。

29119次播放
3375人已点赞
591人已收藏
明星主演
薄静艳
晓凡
猫瘾软爷i
最新评论(928+)

海冬

发表于1分钟前

回复 😟,😗,👨,😌,😒,电影一开场,我就是捏着鼻子看了,虽然我知道演员被睡是为了增加冲突和矛盾,可是刚一出场就被睡了,这样一个人物设定,让我觉得莫莫和那个刚和多多滚床单的女人没什么两样。😨,👵,👨,😵,😙, 


鲍士英

发表于2分钟前

回复 😊,😐,😅,😖,😬,当你想要告别这个世界时 总有人会从深水中拉起你并叫你一起回家😭,😇,😈,👽,😖, 


凡梦

发表于6分钟前

回复 😬,😉,😍,😏,😲,你真的好会拍这个片没有你不行😌,💀,😘,👶,😍, 


小罗莉99福礼吧
热度
179872
点赞

友情链接: