!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
龙女傲情
地区:文莱剧
  类型:红薯电影网
  时间:2022-07-08 05:35:11
剧情简介
[龙女傲情]

在道长指教下 ,秘密ஐ ✎ぱひ陈雪娇勤学苦练  ,秘密ஐ ✎ぱひ功夫大有长进。江城某日,ஐ ✎ぱひ打擂已近尾声 。陈雪娇与三鬼隆进行较量  。其他三名龙女傲情日本武士各操兵器一拥而上,ஐ ✎ぱひ司马剑跳上擂台拔剑相助 。不料,ஐ ✎ぱひ雷华采竟飞出一只暗镖向陈雪娇打去 ,ஐ ✎ぱひ为救陈雪娇 ,ஐ ✎ぱひ司马剑负伤倒地 ,ஐ ✎ぱひ雷华采被人们乱棍打死。一场争斗结束了 。陈雪娇 、😀武菁菁护送重伤的▶司马剑向家乡走去👹…👹…

27227次播放
5932人已点赞
983人已收藏
明星主演
聽說南國正清秋
毕丽萍
澈叶蓝凌
最新评论(522+)

寻南

发表于2分钟前

回复 😣,😖,😮,😓,😟,想推荐给感兴趣的小伙伴,如果不是你的菜,倒也不用勉强自己!😫,👿,👳,😏,😰, 


被你遗忘,甚感欣慰

发表于5分钟前

回复 👻,👻,😃,😋,😐,整部影片叙事流畅,没有拖泥带水之感,镜头与镜头,场景与场景之间衔接的自然灵活。😰,😯,😓,😳,👳, 


以丹

发表于2分钟前

回复 👩,😤,😈,💀,😕,看完很激动,也很难受。 其实想给四星,因为有好几处非常非常精彩的点,但同时也有让我个人难以忍受的硬伤,权衡之下,四星是可以的。 但看了一些影评,有些话不吐不快,所以干脆打个五星。😎,😆,😌,😱,😗, 


龙女傲情
热度
177733
点赞

友情链接: