!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
海皇本纪之横行霸道
地区:卢森堡剧
  类型:红薯电影网
  时间:2022-07-08 04:22:59
剧情简介
[海皇本纪之横行霸道]

徐大勤来到了自己的▶精神家园,奇怪ஐ ✎ぱひ最终却在劳教所这样海皇本纪之横行霸道一个特殊的▶环境中 ,奇怪ஐ ✎ぱひ用一种特殊的▶视角领略了他向往已久的▶云南风光,ஐ ✎ぱひ对生命有了更为深刻的▶理解。

33862次播放
1153人已点赞
669人已收藏
明星主演
孙益奇
鲍宏钧
凌旋
最新评论(184+)

鲍明道

发表于8分钟前

回复 😄,👶,👹,😨,👴,影片中的女角色都好有魅力!不过演员演的角色总有些放不开的感觉。😢,😝,💂,😤,😋, 


鲍秋菊

发表于3分钟前

回复 😒,😅,😵,😋,😨,演员具有一种引人陶醉于艺术的力量。👹,😏,😙,👨,👱, 


从安

发表于7分钟前

回复 😑,😫,😗,😎,😧,演的还行,主要想说下一号演员。这个角色真的是太心机了,我是非常看不起这种人的。😯,😟,👳,💀,😵, 


海皇本纪之横行霸道
热度
832975
点赞

友情链接: