!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
还也还不够
地区:喀麦隆剧
  类型:红薯电影网
  时间:2022-08-17 00:56:22
剧情简介
[还也还不够]

某县柳镇的▶上街村里有四个无恶不作的▶兄弟——仗势欺人的▶赌徒熊老大 、忘年之恋😀鱼肉百姓的▶村会计熊老二、忘年之恋😀无还也还不够法无天的▶村长熊老三和色胆包天的▶假冒伪劣轴承厂厂长熊老四。这四大恶人以公谋私、😀横行霸道 ,ஐ ✎ぱひ已成为当地的▶一股团伙恶势力,ஐ ✎ぱひ村民们对其所作所为恨之入骨,ஐ ✎ぱひ背地里称其为“四人帮”。

81788次播放
5441人已点赞
729人已收藏
明星主演
燈火搖曳徒添傷悲╮
藏海林
以寒
最新评论(626+)

灵薇

发表于1分钟前

回复 😕,😢,😪,😭,😧,演员好可爱啊😥,😠,😭,😍,😛, 


栤凍de心

发表于5分钟前

回复 😱,😦,😭,😏,😭,看完很激动,也很难受。 其实想给四星,因为有好几处非常非常精彩的点,但同时也有让我个人难以忍受的硬伤,权衡之下,四星是可以的。 但看了一些影评,有些话不吐不快,所以干脆打个五星。😀,😂,😡,😁,👮, 


毕红娟

发表于7分钟前

回复 👻,😫,😛,😔,😧,别那么墨墨迹迹 也别tm拖拖拉拉 快一点 再爽一点!😖,😏,😌,👻,😟, 


还也还不够
热度
866183
点赞

友情链接: