!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
年轻的馊子8
地区:电影
  类型:红薯电影网
  时间:2022-07-17 09:36:20
剧情简介
[年轻的馊子8]

台下的▶广末终于明白了自己年轻的馊子8的▶选择 ,大围捕ஐ ✎ぱひ甩下良子,ஐ ✎ぱひ跑出剧院。

71412次播放
6245人已点赞
977人已收藏
明星主演
怜寒
绮彤
未央_离殇
最新评论(379+)

翠绿

发表于6分钟前

回复 😖,👷,😜,😪,😡,看完还蛮喜欢的!!有很多艺术化处理效果。一看就是学院派调调!😧,😤,😡,😈,👮, 


小夏

发表于2分钟前

回复 😧,😨,😑,😴,😣,现在的电影不需要源于生活高于生活,现在人压力太大,看电影是解压放松的。😃,😧,😵,😍,😱, 


■゛唱著獨角戲,美麗°

发表于1分钟前

回复 😧,😣,😡,😕,😭,画面还是美哭。四星的原因在于,可能我已经没有那么上头了。😈,😲,😫,👸,👺, 


年轻的馊子8
热度
772265
点赞

友情链接: