!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
中文字幕在线视频观看
地区:佛得角剧
  类型:红薯电影网
  时间:2022-07-17 09:01:06
剧情简介
[中文字幕在线视频观看]

李良开始留意网上有关自杀的▶新闻,大叔的爱ஐ ✎ぱひ偶然他发现一个讨论自杀的▶网站 ,大叔的爱ஐ ✎ぱひ内里有很多人分享各种自杀方法 ,ஐ ✎ぱひ有些人又会讲述想自杀的▶原因─有的▶中文字幕在线视频观看为着家庭,ஐ ✎ぱひ有的▶失去了生存意义 。他明白到人们想自杀的▶痛苦,ஐ ✎ぱひ自己的▶使命是要帮助这些人解脱。他请求神给他力量去救赎这些痛苦的▶人─既然他们选择死亡,ஐ ✎ぱひ就由他去执行杀人,ஐ ✎ぱひ使死者由自杀变成被杀 ,ஐ ✎ぱひ那死后就可以上天堂 。他在网站内分别认识了四位寻死者 ,ஐ ✎ぱひ逐一跟他们沟通👹…👹…

22413次播放
6577人已点赞
771人已收藏
明星主演
咚ㄖの迗使
て゜綻放壹米陽光丶
文明
最新评论(872+)

最爱鱼的喵

发表于5分钟前

回复 😗,😯,😷,😈,😧,推荐观看这部剧,好看,值得推荐五星好评!😍,😍,😧,😫,😵, 


李珍妹

发表于5分钟前

回复 😢,😌,😆,😀,👦,留个脚印!证明我来过。啦啦啦~😖,😓,😅,😞,😉, 


慕灵

发表于6分钟前

回复 😌,👸,😵,👮,😀,全片最爱的一段就是女主角的独唱,翻来覆去听了好多遍,就在网上搜了下相关资料贴在下面。👲,😎,😎,😗,😫, 


中文字幕在线视频观看
热度
916336
点赞

友情链接: