!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
中文字幕亚洲第一页
地区:巴拿马剧
  类型:红薯电影网
  时间:2022-08-17 00:42:56
剧情简介
[中文字幕亚洲第一页]

战争爆发了!夜之女王小象林旺和小主人旺崽被日军辎重队抓去当苦力 ,夜之女王ஐ 中文字幕亚洲第一页✎ぱひ受尽折磨。林旺与英美战俘以及泰  、😀缅、😀柬的▶大象难友同甘共苦,ஐ ✎ぱひ变得胆大坚强 ,ஐ ✎ぱひ与敌斗智斗勇。

21164次播放
5484人已点赞
936人已收藏
明星主演
不可壹世的小女人。
遗忘的煙花雨
草莓味
最新评论(555+)

蒼兲乀傻妞

发表于2分钟前

回复 😐,😄,😢,😛,😒,影片中的女角色都好有魅力!不过演员演的角色总有些放不开的感觉。😢,👦,😀,💀,😏, 


翠彤

发表于8分钟前

回复 👩,☺,👲,😫,😝,如果不用太严苛的眼光去审视它,它还是值得一看的,无论是喜剧效果还是教育意义都值得肯定,适合在繁重的工作中开怀一笑。😳,😏,👳,😁,😫, 


我是脆弱不是瘦弱

发表于1分钟前

回复 👹,😖,😱,😆,😍,看完还蛮喜欢的!!有很多艺术化处理效果。一看就是学院派调调!😛,😲,👶,👷,☺, 


中文字幕亚洲第一页
热度
913132
点赞

友情链接: