!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
德华影视在线观看
地区:委内瑞拉剧
  类型:红薯电影网
  时间:2022-07-08 05:25:03
剧情简介
[德华影视在线观看]

陈梓浩(蒲巴甲饰)是一个保守务实的▶钻石男 ,青年医生ஐ ✎ぱひ一次偶然的▶机会  ,青年医生ஐ ✎ぱひ他遇到了偷跑回国的▶海归女叶德华影视在线观看婷(江语晨饰),ஐ ✎ぱひ在叶婷强烈的▶爱情攻势下,ஐ ✎ぱひ陈梓浩开始了人生中第二次恋爱 。虽然他和叶婷在爱情观上有很大差异 ,ஐ ✎ぱひ但是他仍然鼓起勇气准备向叶婷求婚 。就在这个时候 ,ஐ ✎ぱひ叶婷却突然消失了👹…👹…

17688次播放
5923人已点赞
877人已收藏
明星主演
枯血染了霜
知道有壹天妳離去
从安
最新评论(542+)

我是脆弱不是瘦弱

发表于9分钟前

回复 👿,💂,😴,😒,😋,推荐观看这部剧,好看,值得推荐五星好评!😙,😊,👧,😚,😱, 


书蕾

发表于8分钟前

回复 😜,😭,😟,😈,👷,非常不错,这个影片值得一看,百看不厌~😁,👷,💂,😖,😪, 


晓霜

发表于5分钟前

回复 😅,😳,😟,💀,😆,整部影片叙事流畅,没有拖泥带水之感,镜头与镜头,场景与场景之间衔接的自然灵活。😘,😲,😭,😟,👶, 


德华影视在线观看
热度
865891
点赞

友情链接: