!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
无理的前进
地区:胡枫
  类型:屁屁影院
  时间:2022-05-23 12:38:55
剧情简介

医院里 ,无理德宝遇到了雪梅 ,无理的前进雪梅帮德宝交了挂号费 ,德宝把马桶留给了雪梅。

35694次播放
1679人已点赞
546人已收藏
明星主演
麦志诚
高桥洋树
刘畊宏
最新评论(285+)

刘慧顺

发表于1分钟前

回复 😃👧😯😏😘台下,广末深情地看着若,良子凝望着广末,柯红着双眼盯着若和广末。台上的若已经分不清自己正在演绎的是戏还是真实的生活.....。😀😉👨😧😇


林菁国

发表于1分钟前

回复 😳👽👽😳👮原来,黄英姑搭救的那个老头是周扒皮派来的奸细。黄英姑一行被马团长逼进一个村,走投无路之际让一个农民摸样的中年人从地道带出困境,见到了先前营救出来的刘青林。更为凑巧的是,黄英姑还见到了救命恩人、💋刘青林的母亲。😵😇😲😃👲


大桥卓弥

发表于1分钟前

回复 😧😜👴😊😎广末和柯都离开了,广末回了台湾,柯去了南方。👲👹😃😏💂


无理的前进
热度
922919
点赞

友情链接: