!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
手机电影80s网 下载
地区:战争片
  类型:红薯电影网
  时间:2022-07-17 10:42:35
剧情简介
[手机电影80s网 下载]

一个草根阶层在街市奋斗的▶故事。阿妙(杨千嬅)决心解脱,ஐ ✎ぱひ还清父亲欠下的▶债务手机电影80s网 下载后,ஐ ✎ぱひ重新生活。她与另一个“卖鱼佬”(陈奕迅)不打不相识到后来一起为着生活奔波,ஐ ✎ぱひ到后来互生情愫 ,ஐ ✎ぱひ来来回回  ,ஐ ✎ぱひ事事变迁过了10年的▶时间。

93649次播放
6423人已点赞
176人已收藏
明星主演
南巷长歌
白山
合久必婚
最新评论(448+)

温澜潮生

发表于3分钟前

回复 😨,😕,😅,😛,😱,全片最爱的一段就是女主角的独唱,翻来覆去听了好多遍,就在网上搜了下相关资料贴在下面。👸,👱,😑,👮,💀, 


填满了空虚却迷失了自我゛

发表于3分钟前

回复 😐,😫,👸,👽,😮,我们都没有错。我们不用再羞愧了。我也会梦到你。喜欢上了😈,😀,😖,😫,👿, 


寒凡

发表于3分钟前

回复 😶,👷,😛,👷,😱,看完还蛮喜欢的!!有很多艺术化处理效果。一看就是学院派调调!😦,👶,👿,👻,👶, 


手机电影80s网 下载
热度
536272
点赞

友情链接: