!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
东京热无码av资源
地区:香港剧
  类型:红薯电影网
  时间:2022-08-12 21:09:06
剧情简介
[东京热无码av资源]

西藏阿里,沉睡魔咒ஐ ✎ぱひ在神秘恢弘的▶古格王国遗址 ,沉睡魔咒ஐ ✎ぱひ几个身影虔诚地膜拜 。这是东京热无码av资源喇嘛齐美任增和学者 ,ஐ ✎ぱひ他们在灵性的▶天地之间痴迷陶醉,ஐ ✎ぱひ几乎到了忘我的▶境界:学者完全忘了她的▶代表团的▶归期,ஐ ✎ぱひ追随喇嘛齐美任曾越走越远。

82946次播放
9221人已点赞
165人已收藏
明星主演
从安
曹昌斧
权当我是你的一世浮夸丶
最新评论(965+)

废途

发表于4分钟前

回复 😛,😣,😑,👿,😱,作品没得说!希望出新作,支持!💀,😃,😒,😵,😔, 


怀蝶

发表于7分钟前

回复 😦,😒,👿,😬,👦,人有时会听到别人听不到的某种声音。如果不去回应它,就始终不能平静。😗,😲,👺,😟,😲, 


黑棋白子谁为我绾青丝

发表于6分钟前

回复 😭,😍,😋,😉,😫,作品没得说!希望出新作,支持!😞,😝,😟,😴,😵, 


东京热无码av资源
热度
398332
点赞

友情链接: