!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
158家电影剧情电影
地区:小野丽莎
  类型:策驰影院
  时间:2022-06-30 02:48:40
剧情简介

南哥施妙计让养蚝大户与村长放下仇怨联手共奔集体致富路,亡灵呼唤出奇招帮五保158家电影剧情电影户成为养鹅能手 ,亡灵呼唤巧定代号“十全十美”🍓的计划筹来自来水工程款 ,为了开一张可帮村民卖家禽的证明 ,他在防疫站不吃不睡等了一天一夜……

99365次播放
9683人已点赞
276人已收藏
明星主演
葛继力
风车草歌舞团
小仪
最新评论(965+)

陈小春

发表于3分钟前

回复 😯😠😘😖😷版本三😂👵😵😖😨


冯德伦

发表于3分钟前

回复 😃😌👧👧😬👻😂😁😞👷


郑晟

发表于4分钟前

回复 😎💂😀😒👳某日,吕逸约数位高人把酒言欢,众人借着酒兴纷纷展示自己的本领。吕逸展示绝艺,因没人愿意做他的施功对象,只得由猪代替。可没想却被赤松误打误撞破坏了,惨的是吕逸被猪咬在嘴上,嘴肿起来就象馒头似的。吕逸愤怒之下罚赤松下山云游四海。😝😯👴😐👻


158家电影剧情电影
热度
965331
点赞

友情链接: