!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
920hot在线视频
地区:孙辉
  类型:喝茶影院
  时间:2022-05-23 14:13:51
剧情简介

在此之后,外婆龙星、外婆💋奥多以及超级罗嗦的说唱小子雷皮前去寻找精灵王的儿子乐维 ,小桃和法比亚则踏上另一端征途 。危险的冒险全新展开,邪恶的鸡牛部队将给他们造成更多阻碍……一对形同陌路的父子  ,一群血脉相连的伙伴 ,一个珍贵的920hot在线视频梦想。能帮助别人实现任何愿望的精灵王却不为自己唯一的孩子实现愿望 ,能让阿布永远留下来的机会却让给了别人。龙星和阿布的深厚友情,精灵王父子对亲情的渴求 ,在洛克王国新年钟声敲响之际 ,阿布是否会永远消失?精灵王父子会是永远的陌生人吗?故事发生在美丽魔幻的巴啦啦魔仙世界 。关系着魔仙命运的“星之钥匙”🍓神秘陨落 ,迷失在人类地球。致使传说中的魔仙堡陷入毁灭性的星球撞击危机,就连法力无边的魔仙女王也身处险境……谁是制造危机的幕后黑手 ?

11143次播放
8535人已点赞
566人已收藏
明星主演
林道远
中国辣妹
倪琳
最新评论(391+)

张继

发表于3分钟前

回复 👽😞😨😷😅俊浩是巨源的大学密友,母亲刚刚去世,女朋友离他而去,工作也丢了,不久前特来投奔,不成想,他却瞬间从一个投奔者转变为拯救者。👦😢😏😱👮


庹宗康

发表于2分钟前

回复 👷😚😚👲😏😴😙😔👦😙


武艺

发表于5分钟前

回复 😕😟😴😰👿罗微宁前来考试,报考表上填了“未婚“,使肖哭笑不得。不管肖霆锋怎样刁难,罗都能从容不迫,对答如流,她那聪明大方的仪态给大家留下了极好的印象。👲😴👧😄😭


920hot在线视频
热度
398949
点赞

友情链接: