!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
木瓜视频app在线观看
地区:张智霖
  类型:传奇影院
  时间:2022-04-13 23:29:51
剧情简介

相棒这是一部假定木瓜视频app在线观看在未来世界的喜剧故事

95296次播放
8657人已点赞
316人已收藏
明星主演
张信哲
张艾嘉
张曼玉
最新评论(932+)

茱莉戴克斯特

发表于9分钟前

回复 😏😆👽😊😚当布雷兹为重获新生无比欣喜的时候,却发现莫洛、💋娜佳和丹尼被修道士们抓了起来。他们认为丹尼体内有魔鬼的力量,迟早会有祸患,因此决定杀死丹尼,免除后患。千钧一发之际,卡里根来到圣殿,杀死了修道士,劫走了丹尼。😍😕😪😬😵


三声缘

发表于1分钟前

回复 😄😣👸😵😁版本二😝👱😓😮😢


姜亿华

发表于1分钟前

回复 💀😙😛😳😰企业成立不到半年,合伙人王德突然卷钱而逃落井下石,致使公司负债累累,被债主逼债,而她心爱的罗小鱼,竟然也被罗小鱼母亲强行带出国了。邵兵的情感和事业纷纷陷入低谷。😊👽😤😖😍


木瓜视频app在线观看
热度
437245
点赞

友情链接: