!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
母性光辉
地区:陈星
  类型:菲菲影院
  时间:2022-05-23 11:55:02
剧情简介

唐先生为称霸上海滩,母性光辉布下惊天骗局,母性光辉而这个骗母性光辉局里最重要的一环就是李子豪。可唐先生并不知,李子豪的真实身份是暗杀组织蓝衣社成员 。

99314次播放
5374人已点赞
796人已收藏
明星主演
腾格尔
蔡立儿
东方神起
最新评论(559+)

阿兰达瓦卓玛

发表于1分钟前

回复 😚😍👽😚😚小莉是个倒楣的酒店小姐,竟被残暴的黑社会老大冷面佛下了两次格杀令。尽管危机四伏,欧阳盆栽还是“重生”🍓了小莉两次,两人在激烈的肉体交欢中爱上彼此。甜美的爱情使欧阳盆栽心生退出江湖之意,但就在此时最忌讳被人欺骗的冷面佛发现欧阳让小莉重生的诡计,勃然大怒的冷面佛对欧阳及小莉发出了格杀令。青春是一场大雨。即使感冒了,还盼望回头再淋它一次。人生就是不停的战斗,在还没有获得女神青睐时,左手永远都只是辅助!!!👳😵😈😉😧


稻垣润一

发表于5分钟前

回复 👦😴💂😎😗星子踏上了驶往大学的渡船,粞终于按捺不住,吐露了爱意。然而星子早已从水香口中听闻了那场如怒放桃花般灿烂绮丽的情事,难以释怀。飘摇的风雨中,相爱的两人分道扬镳,各走一边。😄😯😇😥😖


扬帆

发表于8分钟前

回复 👶☺💀😖😗韵把带回来的孩子放在妈妈家,她几乎每天去看望,觉得自己和这个孩子愈来愈亲了。而抱着自己的孩子,她反而有种陌生感,觉得责任大于亲情。😒😖☺😝😇


母性光辉
热度
852632
点赞

友情链接: