!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
时空迷宫
地区:胡枫
  类型:屁屁影院
  时间:2022-04-14 15:04:54
剧情简介

陈毅接替夏明震担任郴县县委书记 ,时空迷宫他首先向群众道歉 ,时空迷宫对无辜群众采取了既往不咎的政时空迷宫策,并鼓励大家恢复生产 ,暴乱被及时平息了 。纵然如此 ,起义军刚刚建立的群众组织还是遭到了严重破坏,面对国民党的大举进攻 ,朱德决定将许克祥的独立师彻底歼灭。

87626次播放
1391人已点赞
986人已收藏
明星主演
何洁
叶俊岑
江智民
最新评论(739+)

张远

发表于6分钟前

回复 😝😴😬👹👵朱老四顶住八面来风,战胜重重困难,孤儿院大楼拔地而起,无家可归的孩子们终于有了自己的家。😐😜👩☺👲


张茵

发表于3分钟前

回复 😝😌👳😬😙😘😛😗😯👨


张曼玉

发表于2分钟前

回复 😚😴😙😍😃阿黑与阿支赛歌赛了整三天,阿黑越唱越精神,阿支越唱越没劲。最后,阿黑唱道:“问你谁来造彩云,问你谁来造太阳,谁来造星星,谁来造月亮,高山大海谁来造,快回答!”🍓阿支听到阿黑所问,瞠目不知所答。👴😄👿☺💀


时空迷宫
热度
268442
点赞

友情链接: