!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
宁静的热情
地区:谢承伟
  类型:极速影院
  时间:2022-04-19 16:02:37
剧情简介

天下大势,宁静分久必合。梅龙镇的故事宁静的热情 ,从1947年除夕的小欢而散开始 ,到1999年除夕的大团圆结束。

19654次播放
4389人已点赞
639人已收藏
明星主演
布仁巴雅尔
罗纮武
马天宇
最新评论(446+)

郭伟亮

发表于6分钟前

回复 👧😬😆👻😞《迷藏》😎☺😭😪😊


李延亮

发表于7分钟前

回复 👧😑😑👮👱某日,麦爸等人偷木料被萧春发现,萧春告密,麦爸父子用淋浴房斗转星移,躲过危机,萧春受罚,掉入河中。在河中的萧春发现暗道,进入密道展开探索。麦爷打太极通知麦爸,王八见状质疑,学太极,被迷晕。秘道中萧春发现被偷木料,推测假大小工中饱私囊,敲诈不成,引发争斗(麦包猛剁猪头,萧春冷汗直冒,鱼丸乒乓难解难分,火中烧烤,香味扑鼻)。😗😙😍😄👿


玛芮斯布鲁克丝

发表于1分钟前

回复 😴😄😶👿😕其后,伍迪插入了一段类似脱口秀的电视访谈节目:“什么叫性异常”🍓,邀请一些人士公开他们秘密的性取向和性爱好。而为了收视率和娱乐性,这个节目被电视台包装成了一个搞笑的猜迷节目。😓👮😖😚😚


宁静的热情
热度
435888
点赞

友情链接: