!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
木瓜视频app二维码
地区:钮大可
  类型:第九影院
  时间:2022-05-02 12:53:06
剧情简介

双方关系日趋紧张 ,上帝覃将军预感到危险步步迫近,上帝但覃峰木瓜视频app二维码是个火爆脾气,他又不敢把真相告诉覃峰  ,于是便委托李谊欢帮忙把覃峰送出狮虎山 ,为覃家保留一点血脉  。

76185次播放
3734人已点赞
148人已收藏
明星主演
蔡蓝钦
张艾嘉
李小沛
最新评论(296+)

赵颂茹

发表于3分钟前

回复 😴😌😖😇😞孔姬智(张娜拉饰)是一个活泼开朗,充满古怪招数的女生,自从看到旅行社高层金贤俊(朴正哲饰)后,芳心暗许,认定了他就是自己的白马王子,展开了离奇古怪的求爱大攻势!😀😃😉😚😏


第七乐章

发表于2分钟前

回复 💂😫😙👲😠卫国主营被梁国军队伏击,在一场强烈的战争之后,两败俱伤,仅仅剩下一个梁国士兵(成龙饰)和一个卫国将军(王力宏饰),士兵是因为装死而生存下来,而卫国将军则是虽生犹死。💀😘😂👺👿


伊洋

发表于6分钟前

回复 😡😅💀😦👶重病缠身的梁子,背井离乡15年后带着妻儿回到故乡,等待生命最后一刻的停摆。病床前涛儿与梁子相望唏嘘,涛儿已经离婚,前夫张晋生准备带儿子移民澳大利亚。涛送儿子去上海坐飞机出国,火车悠长,这是母子间最后的惜别。😳😠👦👴😄


木瓜视频app二维码
热度
542536
点赞

友情链接: