!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
伍月婷
地区:黄丽玲
  类型:极速影院
  时间:2022-05-18 13:49:39
剧情简介

南城伍月婷

46581次播放
6657人已点赞
579人已收藏
明星主演
南方二重唱
黄晓明
风云组合
最新评论(132+)

祖海

发表于8分钟前

回复 😊😃👦😕👴李米等了四年!😀😧😊😤😍


ΤΨ

发表于8分钟前

回复 👳😥😛😃😡那时的他们一同上学,一起去冒险,共同约定要前往世界的中心,单纯的爱让他们倍感幸福。然而残酷的现实无法逃避……但相知相爱的两颗心却也更加坚定。👻😶😲😗😧


古巨基

发表于7分钟前

回复 😥😥😨😂👨魔力麦克是一个经验丰富的男脱衣舞明星,他手里有一个艺名叫做孩子的学生,在和他学脱衣舞。而麦克也乐意于教授年轻一代关于取悦女性、💋游玩以及挣快钱的“艺术”🍓。他们在达拉斯旗下的一间叫做Xquisite的夜店工作,每天都过着刺激、💋精彩、💋纸醉金迷的生活……👻😒👧😐😆


伍月婷
热度
629991
点赞

友情链接: