!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
色少妇影院在线电影
地区:秦海璐
  类型:97电影院
  时间:2022-05-23 13:29:38
剧情简介

无籍版色少妇影院在线电影本四

55589次播放
7497人已点赞
425人已收藏
明星主演
马珊娜
艾伦帕森斯
艾维斯卡斯提洛
最新评论(719+)

陶晶莹

发表于6分钟前

回复 😯😓😖👴😑廖平凡终于追到二麻的车,将小丫拉出来理论,不想被小丫气愤地道出看到他出轨视频的真相。廖平凡还想解释,却被小丫甩掉跑开。👿😅😶😞😄


张馨艺

发表于5分钟前

回复 💀😠👿😛😝返回途中,罗布泊“死亡之海”🍓的狰狞面目方才显现,没有参照物,没有方向感,没有生命迹象,没有气象资料,缺吃断水,勘探队陷入绝境。👨😶👿😤😀


莫扎特

发表于2分钟前

回复 👻😞😯😞😆江大宽找到刘东强,要与他商量建黄牛交易市场的有关事宜,刘东强根本不予理睬。当江大宽说出黄牛交易市场的总经理是他时,刘东强被感动,并告诉了江大宽牛得病的原因其实是自己导致的这场恐慌。😎😑😮😋😒


色少妇影院在线电影
热度
471184
点赞

友情链接: