!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
影视先锋看书网
地区:王力宏
  类型:我不卡影院
  时间:2022-04-25 11:02:59
剧情简介

探子终于出现  ,旅街竟是苦等多年不来的头陀 。关键时刻,旅街张青去而影视先锋看书网复返  ,与孙二娘并肩作战 。他们与石犊子消除误会 ,结为盟友 ,共同对付头陀和吕怀成 ,并最终战胜对手,一雪深仇大恨 。

95843次播放
8873人已点赞
121人已收藏
明星主演
吴骏毅
徐誉滕
韩雪
最新评论(991+)

丁子峻

发表于3分钟前

回复 😑😱😑😫😎那里,帝王实践了“天下”🍓的理想。无名被隆重其事地厚葬;😵😎😞😟😨


梦扬

发表于7分钟前

回复 ☺😱👽👴😧本片根据何大草创作的小说《刀子和刀子》改编而成,该小说是何大草所著的“残酷青春系列”🍓作品中最被年轻读者推崇的一部。故事描写小镇女孩何凤与几个男孩子之间难以言述的情感,和发生在她18岁夏天的一段青春故事。😒😭👦👲😕


黄思婷

发表于6分钟前

回复 👱😋👵👴😛有情人终成眷属,一曲爱的乐章就此奏响。😞😦👷👲👷


影视先锋看书网
热度
989412
点赞

友情链接: