!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
芊芊影院 在线
地区:徐飞
  类型:喝茶影院
  时间:2022-04-16 13:46:59
剧情简介

她从县公安局得到信息 ,深蓝县里有三个叫沈月的人 。于是薛子莹带着小亮登上了通往县城的长途汽车 。不料,深蓝小亮借故中途下车躲了起来,薛子莹只好下车寻找。她在林中找到了痛哭的小亮 。小亮告诉她 ,他不喜欢警察,因为警察抓走了他爸爸 。他认定他爸爸是好人 。薛子莹终芊芊影院 在线于把小亮带出山林 ,经过一番折腾她们困顿不已 ,她们靠在树干上都睡着了。薛子莹被人趁机用手铐铐住了双手,铐住她的人正是秦大年 。秦大年怀疑她利用小亮做人质,好引他出来被捕 。薛子莹却痛斥他不要罪上加罪 。秦大年说自己无罪 。薛子莹愤怒地告诉他 ,一年前,她的女儿和三个无辜的人,就是被他开车撞死的  ,他的丈夫至今还在特护病床成了植物人 。秦大年也告诉她,他越狱,就是为了自己寻找证据 ,洗刷自己的名声 。他带着小亮走了,不久小亮又折返回来,送来了手铐的钥匙,并告诉薛子莹,秦大年让他跟着薛子莹去找妈妈。

69156次播放
7223人已点赞
785人已收藏
明星主演
金震彪
李杰
南勋
最新评论(718+)

金钟国

发表于1分钟前

回复 😈😠😐👱😴故事的另一个主人公李子蕾,早年和都市之间相互暗恋,都市在风光的日子曾给刚刚落脚的李子蕾很大的帮助,李子蕾后来嫁了人,都市落魄后,李子蕾的丈夫却很成功。于是,尽管都市变成得不可理喻,李子蕾依然同情都市,给他很多支助。👶😛👱😘😣


廖书凡

发表于4分钟前

回复 😉👻👹😋😇雇佣兵Royce被指派率领一群精英部队迈步外星领域,进行高度机密任务,途中受到不明来历的猛烈袭击!多个回合生存激战后,Royce方发现各团员是这个异族星球上头号猎物;猎杀他们的,正是体型庞大可怕的终极异种战士,于大狩猎场上无所遁形。团员为了存活,出尽奇谋拼死反击和逃命,掀起连场疯狂残酷的大厮杀!在不太遥远的将来——30年后,世界爆发了一场最后的战争,大部分人类在战争中死亡,大气层破了个窟窿,城市变成了一片废墟,环境破坏殆尽,没有文明,没有法律,没有高速公路,地表如火一般炙热……对于侥幸活下来的极小部分人类而言,他们面临着随时可能灭绝的危机。😔😖☺😗😄


谢晖

发表于8分钟前

回复 😜😐😫😗😒宰京硬着头皮到了爷爷制定的偏远山沟学校上学,他却千方百计使学校开除他,这样对于他取得遗产便轻易了许多。他跟学校出名的霸王明植打架,学校并没有开除他,令他想不到的是明植一家对他十分热情。接着他想贿赂校长,却被校长训斥一顿。无奈之下他只好乖乖读书。👳😅😚😛👻


芊芊影院 在线
热度
356833
点赞

友情链接: