!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
永久看黄的软件
地区:红豆
  类型:飘花影院
  时间:2022-05-23 13:32:58
剧情简介

单身版永久看黄的软件本二

48875次播放
8446人已点赞
298人已收藏
明星主演
艾成
李伟宾
张政
最新评论(143+)

中坚份子

发表于5分钟前

回复 😷👵😄😚😞很多年前的一个下午。小桥上,初中时候的肖大宝带着朋友拿着板砖和另外一伙对峙。对面的另一伙,王小帅躲在一小个子后面:“他就是肖大宝!!!”🍓👳😄😦👷😳


曾仁郁

发表于6分钟前

回复 😏😋😮😮😭桥上,引爆炸药出意外,铁轨松动,火车减速停在桥上,王八补救轨道,火车再次通行,炸药线接上,王八发现并揪住麦包,麦父冲天而降,拉住麦包入水,麦爸决定牺牲麦包断然引爆炸弹,桥断,日军车毁人亡,破灭。麦包爬出水面,全部小孩就出水底麦父。麦爸以胜利的手势,宣告了鬼子们的阴谋破灭。地道战胜利告终。版本一😙😮😏😐😜


东来东往

发表于1分钟前

回复 😥😎😦👦👦红军西征的队伍来到宁夏,马家军坚决阻止红军进入下马关城,并不顾百姓生死放火烧毁城外民房。马和福与回族汉子马十三赶来冲入火中救助百姓,红十五军团军团长徐海东也率红军部队赶到帮助灭火。看到红军战士与自己一模一样的干粮袋,马和福终于找到了他心中的“奇迹”🍓。😐👴😧☺😄


永久看黄的软件
热度
121189
点赞

友情链接: