!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
免费视频网站源码
地区:希瑞克劳
  类型:神马影院
  时间:2022-05-18 13:39:19
剧情简介

一日 ,信义精神恍惚的他意外从网上得知神秘的千年古镇“免费视频网站源码荒村”🍓 ,信义在那里有金色的花海 ,碧绿的竹林 ,有一个“荒村客栈”🍓,流传着一个叫胭脂的女人的传说……

18236次播放
8732人已点赞
864人已收藏
明星主演
三郎王青
张秀卿
坂詰美纱子
最新评论(224+)

胡白

发表于5分钟前

回复 😅👶😗👨😉脱胎换骨的美丽终于把郭晶的Mr.Right带到她的面前,但迷恋自然美的雷蒙总让郭晶心头隐隐不安。在经历了啼笑皆非的猫鼠游戏之后,郭晶的噩梦突然降临,美丽的奇迹瞬间幻灭成公司最大丑闻,郭晶只能落荒而逃。😳😡😙😋👽


李承焕

发表于9分钟前

回复 👲😂😥😎😖三毛根据金老板家佣人阿四所提供的消息,和师父张铁嘴一起“利用矛盾各个击破”🍓,惩罚了金老板,教育了金老太、💋金太太,还帮助了金宝。😑😙😪😣👽


苏童

发表于3分钟前

回复 😥😭😏😁😑版本二😅😦👸👶👸


免费视频网站源码
热度
663573
点赞

友情链接: