!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
蜀山传
地区:刘熙烈
  类型:天堂影院
  时间:2022-05-18 13:11:27
剧情简介

蜀山传版蜀山传本一

19953次播放
2919人已点赞
543人已收藏
明星主演
茱莉戴克斯特
卢庚戌
张谦卑
最新评论(656+)

关怀

发表于6分钟前

回复 👱😉😣👹😎周小饼一直就有一位仰慕的偶像,她叫Eva,成名后的周小饼和Eva相识,而Eva也因周小饼变身金辰武帅气的外表和完美的歌声吸引,慢慢对他的感觉发生了微妙变化。😡😋👽😫😷


罗时丰

发表于3分钟前

回复 😭😣😯😊💂在科技、💋网络、💋心理学的不同范畴,廉政公署跟幕后黑手斗智斗力,最终,能否还香港一个廉洁都市的称号?😷😴😞😵😯


田坤

发表于4分钟前

回复 😘😟👲👽👺酒醒之后的成永贵继续回城工作。不得已之下,巧鱼将成永贵留下的钱交给医院,使得何满没有成为残废。但不久巧鱼发现自己怀孕。巧鱼独自进城找到成永贵,希望替成永贵生下孩子后,令自己丈夫欠下对方家庭的命债一了百了。😢😁👿😮😯


蜀山传
热度
238628
点赞

友情链接: