!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
日韩中文字幕无敌视频
地区:梦剧院
  类型:口袋影院
  时间:2022-05-23 12:46:56
剧情简介

徐水防守甚严 ,社跨声专工事坚固,社跨声专城内情况复杂 。为了攻进徐水,能有效地歼灭守城敌军,杨德志请来了闻名徐水的女子日韩中文字幕无敌视频别动队队长马秋凤 ,和特务连连长曹二牛 ,任命女子别动队 、💋特务连组成攻城先遣队 。正所谓“冤家”🍓路窄。原来 ,六年前马秋凤和曹二牛还是拜过花堂的夫妻 ,只是因为曹二牛惧怕马秋凤而没有成就一段美满的姻缘。

39672次播放
1251人已点赞
585人已收藏
明星主演
郑建鹏
应昌佑
林睿一
最新评论(319+)

巫奇

发表于4分钟前

回复 😒😒😯👧👸杨年华拒绝了王洋,俩人大打出手,但杨年华由此爱上了唐微微。😴👳😌😎😱


雅尼

发表于9分钟前

回复 😷😄😀👮👩对于保护伞公司都在她的身上做了什么,艾丽丝心里很清楚,她知道保护伞公司能够透过她的眼睛看到发生在她面前的一切,几乎就是把她当成了间谍,所以,艾丽丝不得不孤立自己,与所有的人都保持距离,她不知道为什么自己总能得到新的能量,可是她发现自己就快控制不住它们了,害怕到睡觉的时候都会做噩梦。😛👱😘👽👨


叶德娴

发表于8分钟前

回复 😏😣😠👦👳版本一😢😛👿👹👧


日韩中文字幕无敌视频
热度
248623
点赞

友情链接: