!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
夺路狂飙
地区:许美静
  类型:久久影院
  时间:2022-05-18 14:44:53
剧情简介

一年以后 ,夺路狂飙当马志华在一个慈善晚会上演讲的时候 ,夺路狂飙屏幕上突然显示了他幕后交易的录像画面  。原来,这些监控的画面都是梁俊义做的 。而马志华也立刻被警方逮捕,而他自夺路狂飙己却坚持用自己的车子 。在路上 ,马志华的车子突然驶进了岔路口 ,原来这个车子的司机竟然是大难不死的杨真 ,此时的杨真已经失去了自己的家人,他只有一个愿望就是亲手杀死马志华。车子飞快地驶出了桥梁坠入了海中,杨真和马志华同归于尽了 。而梁俊义也因以前的玩忽职守而被停职 。故事发生在一个夜晚 ,一个小型的24小时超市。

46246次播放
4176人已点赞
863人已收藏
明星主演
金布里克
颜行书
小高
最新评论(281+)

白冰

发表于7分钟前

回复 😅😋😰😆😓在浩瀚宇宙中,一个四处漂泊的波波星族群,他们在骄傲自大的司马船长的带领下,意图寻找一个合适的家园,躲避死敌瓜星人的追击。经历了种种搞笑的遭遇,他们终于发现地球是个完美的家园,于是便占领了地球,把人类都赶到地球的另一边。😧😑😂😚💂


林嘉欣

发表于1分钟前

回复 😬😦😥👵😯《火山对对碰》是由洛朗·日东与约安·格鲁伯共同执笔的一部法式喜剧,此前他们还共同为《私奔B计划》谱写过剧本。而同样是《私奔B计划》中主演的法国演员丹尼·伯恩将在该片与法国人气女演员瓦莱丽·博莱同一同上演一段搞笑幽默的冒险旅行。👮😄😤😯😯


王文林

发表于7分钟前

回复 😵😨😪👩👧“你看,我就是这样子了,你真的还爱我吗?”🍓😜😌😏😶😶


夺路狂飙
热度
533495
点赞

友情链接: