!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
秦卫江砸店
地区:孙逊
  类型:星空影院
  时间:2022-05-22 01:53:58
剧情简介

这天,丑恶渡边偶然与直子重逢 。直子是木月的女朋友 。只有木月一个朋友的渡边和直子也相熟,丑恶以前三个人经常秦卫江砸店一起玩 。同病相怜的渡边和直子越走越近 ,渡边爱上了有着一双清澈眼眸的直子。在直子二十岁生日那天 ,两人共度一宵 。然而渡边的感情越深,直子所抱有的丧失感越强  。最终直子不辞而别住进了京都的疗养院 。

96265次播放
6637人已点赞
379人已收藏
明星主演
唐韵笙
红孩儿
孙培恩
最新评论(958+)

尹相杰

发表于6分钟前

回复 😬😵😣😍😤直到有一天,E.T.不可避免地被大人们发现了。一个活着的外星人!这还得了!于是人们如临大敌,警察、💋军队、💋FBI……蜂拥而至,大人们不顾孩子们的苦苦哀求,无情地抓走了E.T.,根本无视此时的它是那么的无辜、💋脆弱和绝望,他们只想把这个外星人当成千载难逢的珍贵试验品进行研究。😣👵😨😀😄


金世晃

发表于4分钟前

回复 😅😟😘😐👸我们都曾经是雇农、💋贫农、💋富农、💋地主,我们都曾经是无产阶级,工人阶级,工农子弟兵。👷😙😓👩😐


屠洪纲

发表于7分钟前

回复 😷😆😤😄😈“黄字第一号”🍓成是非,本是市井人物,诙谐滑稽,不学无术却机智玲珑,因缘际会成为“不败顽童”🍓古三通的传人,他一旦使出“金刚不坏神功”🍓,便会浑身变成金色,变身成为金人,力大无穷,刀枪不入。👳😂😶😤😯


秦卫江砸店
热度
842554
点赞

友情链接: