!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
8090模特网
地区:陈启泰
  类型:青柠影院
  时间:2022-05-22 02:06:55
剧情简介

乳燕飞版本8090模特网一 :

91727次播放
5178人已点赞
768人已收藏
明星主演
廖书凡
高耀太
稻叶浩志
最新评论(336+)

吴君如

发表于8分钟前

回复 😐👶👱👴😗兄弟连一路过关斩将杀入决赛,成为校园英雄。高一女生江依然在死党初蕾的影响下迷上了篮球,决赛前夕她送给梁晨一座他投篮的雕像。😃😏😥😐😌


李克勤

发表于4分钟前

回复 😡😵😔👶😛因为冬天太冷,又碰上扫黄打非,老两口回到老家青龙。在那里,他们去过石珍珠的娘家,又回到历百程的老宅。😈👦😏😟😏


阮兆祥

发表于7分钟前

回复 😡😂😆😬👵皇后知道姑娘们没有通过测验的原因,那就是她们都不具备皇室血统,即便应试者中间不乏举止幽雅、💋聪明漂亮的姑娘。皇后极尽苛刻地为儿子寻找着未来的王妃,因为王子始终找不到真正的公主结婚,害苦了王国里无数真心相爱的恋人,除非王子步入婚姻的殿堂,这些相亲相爱的恋人们才能结婚。😠😒😶😷👱


8090模特网
热度
775182
点赞

友情链接: