!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
欧美同男免费网
地区:刘一
  类型:草草影院
  时间:2022-05-18 13:16:57
剧情简介

凯特尼斯从噩梦般的竞技场逃出来是已经设计好的 ,警察她是反抗运动的参与者  ,警察也欧美同男免费网是设计好的 ,而她对此并不知情 。十三区从隐蔽处出来了,并计划推翻凯匹特的统治。似乎每个人都参与了这项精心策划的行动,而只有凯特尼斯并不知情 。

57857次播放
3971人已点赞
169人已收藏
明星主演
卓定涛
黄德江
谈芳兵
最新评论(698+)

再循环乐队

发表于8分钟前

回复 😠😮😴😰😬版本二😚😅☺👸😵


郑晟

发表于7分钟前

回复 😵💀😥👴😔当夜,马长力和大学同学喝酒,看到大家都有成就,他很受触动。一个人淋着雨走到母校,看着门口的校训,思绪万千。😊😧😗😊👷


王袁

发表于4分钟前

回复 😌😠😎😭👲老阿肯一行在山谷里找到了雷达和萨迪克,杀马取暖,饮血救人,保住了雷达的性命,但萨迪克却被旋动的雪窝夺去了生命。指挥部向救援队通报,黄昏之前,将有五十年不遇的特大暴风雪降临,必须赶在暴风雪之前把淘金客全部从死亡谷救出来,否则后果不堪设想。👽😧😛😀😆


欧美同男免费网
热度
589544
点赞

友情链接: