!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
禁漫汉化组[chinese]
地区:罗敏庄
  类型:嫩草影院
  时间:2022-06-30 03:30:52
剧情简介

璀璨版禁漫汉化组[chinese]本二

26529次播放
9255人已点赞
937人已收藏
明星主演
赤雪
津亭
戴安娜
最新评论(951+)

蔡旻佑

发表于5分钟前

回复 😧👩😶😖😬孩子,他们是一群成长在大山深处的雏鸟,他们用清泉般的双眼审视着这个世界,憧憬着又敏感着。他们渴望得到这个世界的认可,进而振翅高飞,却不得不先学会躲避现实世界的伤害,以免折断还未丰满的彩色羽毛。😗👧😨😖👻


徐芷颀

发表于7分钟前

回复 💀👿😛😖☺真正事情开始于张融在快递公司工作,因为一件迟迟未领的退件包裹,她认识了一个前来领件的男人,一个在大白天就已经把自己喝得醉醺醺、💋举止颓废的男人,他的名字叫作程成。也许是缘分,他们两个人在生命里的相似,让他们一见如故。程成因为对爱人不忠造成爱人自杀,他严重的罪恶感逼得自己也不想活了,几次想死死不掉,于是终日喝酒买醉;张融则是脑袋里面藏了一颗不定时炸弹,能活多久自己也不知道。张融在程成经营的二手杂货店里,看到了那台照相机。因为她爸爸张丰有个习惯,会把自己姓名的缩写“丰”🍓字刻在照相机的底座。张融确认无误。可是她不知道当初惨剧发生后遗失的照相机,怎么会来到程成手上?程成说是他中学的学弟很便宜卖给他的,这个学弟姓什么不知道,只知道名字叫作“小春“。😝👳😬😤😤


段俊

发表于3分钟前

回复 😊😇😊😱😴崔佐邦带领兵丁,把戏院团团围住。林海南不愿连累众人,说出自己真实身份。梁伯决心救人,乘观众混乱之机,带领全班艺人和林海南一起冲出重围。当他们冲到江船停泊的码头时,又中了清廷大内密探哈尔设下的埋伏。戏班人员奋力拼杀,伤亡大半,江船也被烧毁,仅剩林海南、💋少佳及少数幸存者,随烧火师傅五伯去福建投奔开元寺。众人来到开元寺,见到智空和尚,方和那笔巨款已由智空送交太平军了。😦😱😯👩😈


禁漫汉化组[chinese]
热度
252136
点赞

友情链接: