!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
男男那点事
地区:几内亚剧
  类型:红薯电影网
  时间:2022-07-01 10:53:10
剧情简介
[男男那点事]

“当年我受什么样的▶痛 ,请和妻ஐ ✎ぱひ今天你们就要受同样的▶苦”——这是梦男男那点事魇般难以摆脱的▶魔咒 ,请和妻ஐ ✎ぱひ扑朔迷离的▶事件在轮回般的▶重演中渐露真容——谜底揭开的▶那一刻你会自问:眼见真的▶为实?究竟有没有凶手?

64891次播放
4295人已点赞
161人已收藏
明星主演
望君铭记妾容颜
如果這個世界沒有如果
草莓味
最新评论(187+)

凡小芬

发表于3分钟前

回复 😉,😘,👳,👿,😉,现在的电影不需要源于生活高于生活,现在人压力太大,看电影是解压放松的。👦,👸,☺,👵,👲, 


刘勇辉

发表于3分钟前

回复 😓,👦,👴,👽,😱,除了真实且微妙地展示这个社会的龃龉外,更令人惊喜的是这部电影里对影像化的尝试。😘,👺,👶,😎,👶, 


各自曲折各自被愛

发表于3分钟前

回复 😊,😀,👵,😤,👵,看完还蛮喜欢的!!有很多艺术化处理效果。一看就是学院派调调!😅,👻,😱,☺,💀, 


男男那点事
热度
447577
点赞

友情链接: