!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
玉蒲团二之玉女心经
地区:刘依纯
  类型:极速影院
  时间:2022-06-30 01:59:31
剧情简介

年近三十的北京女孩叶欣荣想要寻找真心相爱的另一半,妙女但屡屡无果 。香港富豪古绥仁做生意心狠手辣 ,妙女风玉蒲团二之玉女心经流倜傥却也希望碰到真心喜欢自己的女孩。古绥仁因收购公司与叶欣荣在北京相遇,在交往中,俩人彼此逐渐产生了好感 ,古绥仁最终发现自己的真爱原来就是叶欣荣,遂痛改前非,走上正途并与叶欣荣终成眷属。

46884次播放
2118人已点赞
315人已收藏
明星主演
宇多田光
傅霖
张海
最新评论(575+)

安娜斯塔西亚

发表于9分钟前

回复 😀😬😥👿😞时间越来越紧迫,格雷戈里和汤姆需要战胜各种超自然生物、💋男巫刺客和力大无穷的怪兽,在黑暗女巫变得无可阻挡之前找到她。汤姆的忠诚度也将经受考验,他俘获了拥有一半女巫血统,受命前来袭击他们的女间谍爱丽丝,却意外与之陷入爱河。这对仇敌之间擦出的爱情火花也迫使他们必须在爱情和职责之间做出选择。他们会背叛自己的内心,还是让自己的族群深陷危险?👱😨😭😍😜


郁冬

发表于3分钟前

回复 😒😚😣👱😪景秋回到母校考研,谷小满决定再帮助几个小学生考上大学后再去实现自己的理想,山姆搞了个山区小学的摄影展从而唤起父亲的关注。😯😈😌👳😚


何婉盈

发表于7分钟前

回复 😌😓😭😯😈当一段埋藏了二十年的仇恨终于了结,一个精心设计的复仇计划终于实现,刘正熙却没有丝毫的快乐,因为他和妻子之间的爱已在不知不觉间建立,而自己却全然不知,直至最后太太昏迷的那一刻,才终于明白,她只是他的太太,不是仇人的女儿,也不是复仇的棋子,她是他唯一的亲人,是他唯一的情感所系。👽😥👻😚☺


玉蒲团二之玉女心经
热度
888419
点赞

友情链接: