!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
动漫学校
地区:
  类型:伊人影院
  时间:2022-06-30 02:04:54
剧情简介

叛舰动漫学校

46163次播放
4474人已点赞
575人已收藏
明星主演
江希文
红孩儿
伊妹儿
最新评论(686+)

黄建为

发表于7分钟前

回复 👸😟👹😅😦然而艰苦的环境却没有让他们沮丧,两人一直沉浸在快乐之中,几平米的小屋,经常充满了他们的笑声。周围人给予的帮助,也使他们感受到人情温暖。生活中的困苦,都因为他们的乐观而变得美好,两人的感情也在同甘共苦之中不知不觉地加深。😫😆😥💀😂


金城武

发表于6分钟前

回复 😠💀😖😎👸   一如既往,泰勒・派瑞的作品一贯地将探索的目光对焦在了美国黑人社区的一些比较没有政治倾向的话题上,而他在处理种族方面难以跨越的文化鸿沟时,一般都习惯使用音乐来一笔带过,派瑞承认道:"就人与人的交流而言,音乐是一个普遍而且大众化的方式,能感动我们所有的人,因为音符和旋律比语言和文字更容易直接抵达我们灵魂的最深处。"😌😧😱😷😣


黎安莱姆丝

发表于6分钟前

回复 😉😳😤😴👵钟阿妹来到曾经打工的面馆,对老板说:“你答应过我考上大学接着来你这里打工,我来了……”🍓岳明珠从小就非常崇拜自己的爸爸。爸爸善良正直严于律己的优良品格,被她视为人生成长的榜样。爸爸也深爱自己的女儿,视她为掌上明珠,因此取名:“岳明珠”🍓。可随着年龄的增长,她对爸爸产生了看法,最后发展成强烈的不满。👮👨👴👩😣


动漫学校
热度
972338
点赞

友情链接: