!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
草莓视频绿软吧
地区:台湾剧
  类型:红薯电影网
  时间:2022-08-19 05:54:17
剧情简介
[草莓视频绿软吧]

无奈之下 ,爱作ஐ ✎ぱひ李义开始为马文介绍对象,爱作ஐ ✎ぱひ试图用新的▶恋情把马文赶出家门 。一次又一次相亲失败后 ,ஐ草莓视频绿软吧 ✎ぱひ李义把自己的▶姐姐李芹介绍给了马文。没想到李芹假戏真做对马文动了真情,ஐ ✎ぱひ而马文也在李芹的▶身上逐渐找回了男人的▶自信 。眼看着马文终于找到了新的▶爱情,ஐ ✎ぱひ杨欣却发现自己对马文的▶感情死灰复燃👹…👹…

51822次播放
4481人已点赞
545人已收藏
明星主演
从阳
秋双
碧凡
最新评论(449+)

盼儿

发表于7分钟前

回复 👩,😷,😣,👦,💂,大部分角色,剧情设置,台词都带着刻板印象以及大大的脸上写着不接地气四个大字。👻,👨,👶,😞,😀, 


槿忆 *

发表于4分钟前

回复 😶,😲,😤,😝,👴,老戏骨演的好似乎理所当然,而演员首次触电,她整个状态的松弛跟自然是我万万没想到的!😯,😧,😥,😃,💂, 


空洞i

发表于2分钟前

回复 😁,😔,😂,😰,👩,如果不用太严苛的眼光去审视它,它还是值得一看的,无论是喜剧效果还是教育意义都值得肯定,适合在繁重的工作中开怀一笑。😈,😔,😍,😤,😴, 


草莓视频绿软吧
热度
696568
点赞

友情链接: