!function (a, b) { function c() { var b = f.getBoundingClientRect().width; b / i > 540 && (b = 540 * i); var c = b / 10; f.style.fontSize = c + "px", k.rem = a.rem = c } var d, e = a.document, f = e.documentElement, g = e.querySelector('meta[name="viewport"]'), h = e.querySelector('meta[name="flexible"]'), i = 0, j = 0, k = b.flexible || (b.flexible = {}); if (g) { var l = g.getAttribute("content").match(/initial\-scale=([\d\.]+)/); l && (j = parseFloat(l[1]), i = parseInt(1 / j)) } else if (h) { var m = h.getAttribute("content"); if (m) { var n = m.match(/initial\-dpr=([\d\.]+)/), o = m.match(/maximum\-dpr=([\d\.]+)/); n && (i = parseFloat(n[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))), o && (i = parseFloat(o[1]), j = parseFloat((1 / i).toFixed(2))) } } if (!i && !j) { var p = (a.navigator.appVersion.match(/android/gi), a.navigator.appVersion.match(/iphone/gi)), q = a.devicePixelRatio; i = p ? q >= 3 && (!i || i >= 3) ? 3 : q >= 2 && (!i || i >= 2) ? 2 : 1 : 1, j = 1 / i } if (f.setAttribute("data-dpr", i), !g) if (g = e.createElement("meta"), g.setAttribute("name", "viewport"), g.setAttribute("content", "initial-scale=" + 1 + ", maximum-scale=" + 1 + ", minimum-scale=" + 1 + ", user-scalable=no"), f.firstElementChild) f.firstElementChild.appendChild(g); else { var r = e.createElement("div"); r.appendChild(g), e.write(r.innerHTML) } a.addEventListener("resize", function () { clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300) }, !1), a.addEventListener("pageshow", function (a) { a.persisted && (clearTimeout(d), d = setTimeout(c, 300)) }, !1), "complete" === e.readyState ? e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" : e.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { e.body.style.fontSize = 12 * i + "px" }, !1), c(), k.dpr = a.dpr = i, k.refreshRem = c, k.rem2px = function (a) { var b = parseFloat(a) * this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/rem$/) && (b += "px"), b }, k.px2rem = function (a) { var b = parseFloat(a) / this.rem; return "string" == typeof a && a.match(/px$/) && (b += "rem"), b } }(window, window.lib || (window.lib = {}));
白绝纲手之性监2
地区:坦桑尼亚剧
  类型:红薯电影网
  时间:2022-08-16 23:12:49
剧情简介
[白绝纲手之性监2]

为了得到“宝贝” ,奸人坚ஐ ✎ぱひ乌哥决定先医好鹰眼徐的▶病,奸人坚ஐ白绝纲手之性监2 ✎ぱひ于是请来兽医治病  。鹰眼徐拒不吃药让乌哥不知如何是好 。为了让鹰眼徐吃药,ஐ ✎ぱひ三流氓化装女护士哄他吃药。

28234次播放
6444人已点赞
934人已收藏
明星主演
紫青
∫普嗵ъυ濄の普嗵﹏
假如哆來不懂A夢
最新评论(966+)

傲蕾

发表于9分钟前

回复 😅,😶,😫,😇,😊,老戏骨演的好似乎理所当然,而演员首次触电,她整个状态的松弛跟自然是我万万没想到的!👻,😀,😤,😌,😖, 


安世立

发表于1分钟前

回复 ☺,👹,😙,😈,👵,非常不错,这个影片值得一看,百看不厌~😰,😶,😪,😳,😀, 


含玉

发表于3分钟前

回复 😯,😇,😨,👶,😵,演员人物与表演: 我们记住一个电影,或者喜欢一个电影,很大程度上是因为我们喜欢电影中鲜活的角色。😒,😅,👧,👮,😄, 


白绝纲手之性监2
热度
526438
点赞

友情链接: